Řešení sporů

Jak správně postupovat, pokud se dostanete do sporu s finanční institucí či zprostředkovatelem.

ilustrace

Jak správně postupovat

Vztahy na finančním trhu jsou často složité a komplikované. Pokud se dostanete do sporu s finanční institucí či zprostředkovatelem, ocitáte se v nevýhodě, protože proti Vám stojí protivník, který je v této oblasti většinou mnohem zkušenější, a který má oproti Vám velmi často více prostředků ke své obraně. O to důležitější je nedat se, umět bránit svá práva a vědět, jak správně postupovat.

Reklamace

Pokud se při Vašem styku s finanční institucí vyskytne nějaký problém, je dobré jej nejprve řešit přímo s institucí. Zákony institucím ukládají povinnost zavést pravidla pro vyřizování stížností a reklamací svých klientů. Instituce tuto povinnost naplňují prostřednictvím reklamačních řádů. Ty je dobré si před podáním stížnosti či reklamace dobře prostudovat. Nad správným splněním povinnosti instituce mít zavedený způsob na řešení, nad kterými vykonává dohled Česká národní banka. U ní si můžete stěžovat, pokud si myslíte, že instituce tuto svoji povinnost nesplňuje řádně.

Finanční arbitr

Finanční arbitr je orgán, který má zajistit rychlé, bezplatné a efektivní mimosoudní řešení sporů mezi občany a vybranými finančními institucemi, například bankami, které mají povinnost se řízení zúčastnit. Rozhodnutí finančního arbitra je závazné. Finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporu. Samotné řízení je zdarma. Účastník však platí vlastní náklady (například na kopírování, poštovné). I když máte sjednanou rozhodčí doložku, nebrání to projednání Vaší věci u arbitra. Řízení se zahajuje vždy na návrh spotřebitele (navrhovatele).

Mediace

Mediace je způsob mimosoudního řešení sporů, který je rychlejší a v konečném důsledku i levnější než soud. Podstatou mediace je zprostředkovat setkání znesvářených stran za účasti neutrální třetí strany (mediátora), jehož úkolem je podporovat strany v komunikaci a vést je ke smírnému řešení sporu.

Rozhodčí řízení

Jde o zákonem upravený způsob mimosoudního řešení majetkových sporů. Strany dobrovolně předloží řešení sporu neutrální třetí straně (rozhodci nebo rozhodčímu soudu), která spor závazně rozhodne. V minulosti však bylo rozhodčí řízení často zneužíváno k újmě spotřebitelů. Proto od 1. dubna 2012 zákon obsahuje speciální úpravu pro spotřebitelské spory, která spotřebiteli jako slabší straně sporu poskytuje zvýšenou ochranu.

Soudní řízení

Základním právním předpisem, kterým se upravuje postup při občanském soudním řízení je zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Pokud jste se na vyřešení Vašeho sporu nedohodl s finanční institucí, případně k jeho vyřešení nepřispěl finanční arbitr či jiný způsob mimosoudního řešení sporu, můžete zvážit, zda se svých práv nedomáhat podáním žaloby u soudu. Obecně lze říci, že je lepší dosáhnout vyřešení sporu bez soudního řízení. Je třeba zvážit hodnotu sporu, náklady, čas a energii, které bude třeba soudnímu řízení věnovat.